Εργασία 1.1: Ορισμός απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών (Υπεύθυνος: ESA)

Παραδοτέο Π1.1: Λειτουργικές Προδιαγραφές και Σενάρια Χρήσης

Εργασία 1.2: Μεθοδολογία Αξιολόγησης (Υπεύθυνος: ΠΑ-ΕΣΥΕ)

Παραδοτέο Π1.2: Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Εργασία 1.3: Καθορισμός Αρχιτεκτονικής Συστήματος (Υπεύθυνος: Intellia)

Παραδοτέο Π1.3: Τεχνικές Προδιαγραφές και Αρχιτεκτονική Συστήματος