1. Ανάπτυξη και ολοκλήρωση πρωτότυπου εξοπλισμού αισθητήρων IoT με διεπαφές δικτύωσης WiFi, QR-codes για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης.

2. Βελτιστοποιημένη επίγνωση κατάστασης και αντιληπτική ικανότητα των χρηστών σε πεδίο και κέντρο ελέγχου μέσω διαισθητικών διεπαφών Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας, αντιστοίχως.

3. Σχεδιασμός και υλοποίηση μονάδας διαχείρισης δικτύου του κέντρου ελέγχου φύλαξης.

4. Βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού ασφαλείας μέσω συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας.

5. Παραγωγή καινοτόμου πλατφόρμας για εφαρμογές επίβλεψης σημείων φύλαξης.

6. Ενσωμάτωση προδιαγραφών διασφάλισης ιδιωτικότητας στο προτεινόμενο σύστημα από τη φάση σχεδιασμού έως τη φάση της υλοποίησης.