Τίτλος έργου:
Συστήματα φορετών (wearables) συσκευών ατομικής προστασίας, υγείας και ασφάλειας με επιχειρησιακή εφαρμογή σε θέσεις φύλαξης – SafeIT

Κωδικός Εγκεκριμένου Έργου :
Τ2ΕΔΚ-01862 (Απόφαση Ένταξης: Α.Π.: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5567/26.11.2020/21η Τροποποίηση)
Ύψος χρηματοδότησης :
886.700,00€
Εκτέλεση Έργου :
26/11/2020 – 26/5/2023

Το πρόγραμμα SafeIT εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Ερευνητικών Έργων «Ερευνώ – Δημιουργώ- Καινοτομώ», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας για τη διαχείριση της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).