Οικονομικά και Εμπορικά Οφέλη από τα Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο οικονομικής και εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου θα υλοποιηθούν δραστηριότητες μεταφοράς τεχνογνωσίας από τους ερευνητικούς φορείς προς τις εταιρείες με στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων, τα οποία θα μπορούν να πωληθούν στο χώρο των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας.

Η εμπορική αξιοποίηση θα γίνει κυρίως μέσω της ESA η οποία έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει αρκετά από τα σημαντικότερα έργα Ηλεκτρονικής Προστασίας στην Ελλάδα και αντιπροσωπεύει επώνυμους διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους παρέχοντας ολοκληρωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες Συστημάτων Ασφαλείας. Τα συστήματα του SafeIT αφενός θα αξιοποιηθούν εσωτερικά από την εταιρεία για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών τόσο προς του πελάτες της όσο και τους εργαζομένους της και αφετέρου θα πωλούνται σαν αυτόνομες αλλά και υποστηριζόμενες λύσεις σε άλλες εταιρείες και στο εξωτερικό.

Η ESA διαθέτει ήδη δομές (ειδική ομάδα Μηχανικών) για την υποστήριξη των προϊόντων που εμπορεύεται (χονδρική) και περιλαμβάνουν Αντιδιαρρηκτικά Συστήματα, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης, Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης και Συστήματα Πυροπροστασίας και Ανίχνευση Αερίων. Η ESA θα συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό με τις εταιρείες (SenseWorks και Intellia) και τους ερευνητικούς φορείς του έργου (ΠΑ-ΕΣΥΕ, ΔΠΘ) για την πώληση και υποστήριξη των εμπορικών προϊόντων που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα του έργου SafeIT.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, το έργο είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επαγγελματικών ευκαιριών για νέους απόφοιτους και επαγγελματίες στο χώρο της πληροφορικής από την αξιοποίηση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών του SafeIT. Αναμένεται ότι το πελατολόγιο της ESA θα αυξηθεί από τις δράσεις διάχυσης του έργου όπου θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματά του. Στόχος όμως της εμπορικής αξιοποίησης του έργου είναι κατά μεγάλο βαθμό η εξωστρέφεια, καθώς και η πώληση των προϊόντων στο εξωτερικό. Οι αναμενόμενες πωλήσεις της πλατφόρμας στο εξωτερικό αναμένεται να επιφέρουν αρκετά μεγαλύτερα κέρδη από την εγχώρια αγορά. Όπως προαναφέρθηκε, η ESA αντιπροσωπεύει επώνυμους διεθνείς κατασκευαστικούς, και μέσω αυτών θα προωθήσει τα προϊόντα του SafeIΤ στο εξωτερικό.

Το κλίμα στην συγκεκριμένη αγορά είναι ενθαρρυντικό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης της ICAP Group (2018), η συνολική εγχώρια αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (βάσει αξίας) παρουσίασε 2017 (πρώτη χρόνια, μετά το 2009), αύξηση σε σχετικά μεγάλο βαθμό (+2,8%) σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, οι κυριότεροι παράγοντες της αύξησης αυτής μπορούν να εντοπιστούν στην επαναφορά της οικονομίας σε σχετικά ομαλότερη πορεία σε σχέση με την τετραετία 2009-2013 και στη σημαντική άνοδο που παρατηρείται στον τομέα του τουρισμού που ευνοεί εμμέσως, εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ασφαλείας σε αεροδρόμια και λιμάνια. Εκτιμάται ότι το 65% της ζήτησης για τις υπηρεσίες του κλάδου προήλθε από τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις, εμπορικά κέντρα κ.λπ.) το 2016, ενώ ο δημόσιος τομέας (σχολεία, χώροι δημοσίων έργων, οργανισμοί κ.ά), κάλυψε το 25% της ζήτησης το ίδιο έτος. Το 7% προήλθε από τις τράπεζες και το 3% από λοιπούς (φυσικά πρόσωπα κ.ά.). Οι συνολικές πωλήσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας παρουσιάζουν επίσης ανοδικές τάσεις. Πιο συγκεκριμένα, το 2016 αυξήθηκαν κατά 3,8% και το 2017 κατά 5,2%. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, τα υψηλά επίπεδα εγκληματικότητας τα τελευταία έτη έχουν ενισχύσει τη ζήτηση σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων.

Οι εταίροι του έργου θα δεσμευτούν από τους όρους των άρθρων του συμφωνητικού συνεργασίας που αφορούν στη διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (με βάση την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία) και το οποίο θα συνυπογράψουν. Οι εταίροι έχουν ήδη αποτιμήσει την υπάρχουσα γνώση («Background») και τεχνογνωσία που έχει σχέση με το έργο. Η εν λόγω αποτίμηση («Background») θα συντελέσει στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου, για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορεί να προκύψουν. Ως γενική αρχή, τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου ανήκουν στον συμμετέχοντα εταίρο-φορέα που τα δημιούργησε. Τα αποτελέσματα που θα δημιουργηθούν από κοινού θα ανήκουν σε όλους από κοινού, ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής του κάθε εταίρου σε αυτά και σε σχέση με το «Background» του καθενός. Επίσης, θα καταγράψουν πρόσωπα που εμπλέκονται στο έργο και δικαιούνται να διεκδικήσουν δικαιώματα επί των αποτελεσμάτων και αν προκύπτουν θα συναφθούν οι σχετικές συμφωνίες μεταβίβασης κυριότητας ή παραχώρησης κατάλληλων δικαιωμάτων πρόσβασης (με ειδικά παραρτήματα του Συμφωνητικού Συνεργασίας Σύμπραξης).