Εργασία 3.1: Σύστημα Λήψης Απόφασης Βασισμένο σε Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης (Υπεύθυνος: ΔΠΘ)

Παραδοτέο Π3.1: Πρώτη Έκδοση Συστήματος Λήψης Απόφασης

Εργασία 3.2: Δημιουργία μιας Βάσης Γνώσης για την Υποστήριξη του Συστήματος Λήψης Απόφασης (Υπεύθυνος: ΔΠΘ)

Παραδοτέο Π3.2: Δεύτερη Έκδοση Συστήματος Λήψης Απόφασης

Εργασία 3.3Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μηχανισμών Ασφάλειας Συστήματος και Προστασίας της Ιδιωτικότητας (Υπεύθυνος: ΠΑ-ΕΣΥΕ)

Παραδοτέο Π3.3: Ανάλυση Ευπαθειών και Κινδύνων Ασφαλείας

Παραδοτέο Π3.4: Εργαλεία Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας