Εργασία 4.1Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος G-Safe (Υπεύθυνος: SenseWorks)

Παραδοτέο Π4.1: Πρώτη Έκδοση Συστημάτων G–Safe και CC–Assist

Εργασία 4.2Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής CC-Assist (Υπεύθυνος: Intellia)

Παραδοτέο Π4.2 Δεύτερη Έκδοση Συστημάτων G–Safe και CC–Assist