Εργασία 5.1: Πιλοτική Λειτουργία (Υπεύθυνος: ESA)

Παραδοτέο Π5.1: Αναφορά Πιλοτικής Λειτουργίας

Εργασία 5.2: Μεθοδολογία Αξιολόγησης (Υπεύθυνος: ΠΑ-ΕΣΥΕ)

Παραδοτέο Π5.2: Αναφορά Αξιολόγησης

Εργασία 5.3: Προετοιμασία φακέλου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και διάχυση αποτελεσμάτων (Υπεύθυνος: ESA)

Παραδοτέο Π5.3: Αναφορά Πιλοτικής Λειτουργίας

Παραδοτέο Π5.4: Δημοσίευση Αποτελεσμάτων

Παραδοτέο Π5.5: Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων