Ενότητα Εργασίας 1 (ΕΕ1)

Εργασία 1.1: Ορισμός απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών (Υπεύθυνος: ESA): Αρχικά θα οριστούν οι περιπτώσεις χρήσης στο κέντρο ελέγχου και διαχείρισης συμβάντων, αλλά και στο πεδίο (field) και βάσει αυτών θα γίνει αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων ρόλων από την πλευρά της ESA στην προτεινόμενη από το έργο διαδικασία (διευθυντής κρίσιμων υποδομών, υπεύθυνος συμβάσεων κρίσιμων υποδομών, τεχνικό προσωπικό, προσωπικό φύλαξης, κ.λπ.). Η καταγραφή θα γίνει με χρήση εργαλείων και συνεντεύξεων με στόχο να γίνει συλλογή των προσδοκιών και των απαιτήσεων των τελικών χρηστών, συγγραφή σεναρίων χρήσης που θα περιλαμβάνουν και τις πιο προβληματικές για τους χρήστες καταστάσεις μετακίνησης. Επίσης θα επιλεγούν τα σενάρια φύλαξης για την πιλοτική λειτουργία. Ο σχεδιασμός της εφαρμογής θα γίνει με σεβασμό στις αρχές του Συμμετοχικού Σχεδιασμού (Participatory Design), δηλαδή της συμμετοχής των ατόμων της ομάδας στόχου (φύλακες και προσωπικό κέντρων ελέγχου). Στο σχεδιασμό θα ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις ιδιωτικότητας σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού.

Παραδοτέο Π1.1: Λειτουργικές Προδιαγραφές και Σενάρια Χρήσης

Εργασία 1.2: Μεθοδολογία Αξιολόγησης (Υπεύθυνος: ΠΑ-ΕΣΥΕ): Η αξιολόγηση θα αφορά την αποτελεσματικότητα του συστήματος και την αποδοχή του από τους συμμετέχοντες. Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι (α) η ασφάλεια εργαζομένων στον χώρο της φύλαξης, (β) η βελτίωση της ποιότητας έργου των εργαζομένων, (γ) ο αυτοέλεγχος εργαζομένων, (δ) η καλύτερη επίβλεψη και οργάνωση βαρδιών, (ε) η διασφάλιση προσωπικών δεδομένων, (στ) η ασφάλεια πληροφοριών.

Παραδοτέο Π1.2: Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Εργασία 1.3: Καθορισμός Αρχιτεκτονικής Συστήματος (Υπεύθυνος: Intellia): Με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός των υπηρεσιών, της αρχιτεκτονικής του συστήματος και της ασφάλειάς του. Θα σχεδιαστεί η διασύνδεση όλων των περιφερειακών συσκευών (π.χ. αισθητήρες, κάμερες, φορετές συσκευές, κ.λπ.), με το κέντρο ελέγχου μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας μικρής και μεγάλης εμβέλειας και χρήση cloud. Οι ανάγκες των χρηστών θα μεταφραστούν στις λειτουργικές προδιαγραφές των υπηρεσιών του συστήματος και οι προδιαγραφές με τις διάφορες περιπτώσεις χρήσης θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της συνολικής αρχιτεκτονικής της προτεινόμενης πλατφόρμας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συμμόρφωσης των εφαρμογών με το GDPR και θα συνταχθούν σχετικές οδηγίες.

Παραδοτέο Π1.3: Τεχνικές Προδιαγραφές και Αρχιτεκτονική Συστήματος

Ενότητα Εργασίας 2 (ΕΕ2)

Εργασία 2.1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Φορετών Συσκευών και Συστήματος B-Safe (Υπεύθυνος: SenseWorks): Θα αναπτυχθούν συστήματα με χρήση έξυπνων φορετών συσκευών που θα υποστηρίζουν τον εντοπισμό θέσης, την καταγραφή βιομετρικών δεδομένων και τη δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης του χρήστη πέρα της απλής καταγραφής και παρακολούθησης ενδείξεων. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθεί το σύστημα B-Safe, που θα παρουσιάζει τα δεδομένα αυτά στους φύλακες και θα αποστέλλει τα δεδομένα στο σύστημα λήψης αποφάσεων.

Παραδοτέο Π2.1: Υποσύστημα BSafe

Εργασία 2.2: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) SafeAssist  (Υπεύθυνος: Intellia): Η συγκεκριμένη δράση αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων στο πεδίο. Η εφαρμογή SafeAssist εστιάζει στους τελικούς χρήστες οι οποίοι καλούνται να ενεργήσουν στο πεδίο (φύλακες) και έχει ως στόχο την ολοκλήρωση των δεδομένων πεδίου (αισθητήρες, ειδοποιήσεις, περιβαλλοντικές συνθήκες, ιστορικό συναγερμών) μέσω κατάλληλων AR διεπαφών που θα βελτιώσουν την αντιληπτική ικανότητα των χρηστών. Η ανάπτυξη θα επιτευχθεί κάνοντας χρήση διαδεδομένων πλατφόρμων λογισμικού είτε για κινητές συσκευές (Google ARCore / Apple ARKit) είτε για ειδικού τύπου γυαλιά με χαμηλό βάρος για λόγους ευχρηστίας (π.χ., Google Glasses, Epson Moverio). Παράλληλα, θα προσφέρεται η δυνατότητα οπτικής και ακουστικής υπέρθεσης πληροφοριών σε χάρτη (π.χ., blueprint κτηρίου σε περιβάλλον AR) με σκοπό τη βελτιστοποίηση του επιπέδου επίγνωσης της τρέχουσας κατάστασης στο πεδίο από τους χρήστες. Τέλος, θα διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης ειδικών εργαλείων παράλληλης ανάπτυξης λογισμικού σε πολλαπλές πλατφόρμες (Unity 3D, Vuforia, Unreal) ώστε να μεγιστοποιηθεί o αριθμός των υποστηριζόμενων συσκευών.

Παραδοτέο Π2.2: Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας SafeAssist

Εργασία 2.3: Μεθοδολογίες αυθεντικοποίησης φορετών συσκευών και χρηστών (Υπεύθυνος: ΠΑ-ΕΣΥΕ): Θα γίνει χρήση μιας σειράς από λύσεις, όπως οπτικοί μικροσκεδαστές και πολυμερή πλαστικά (πολύτροποι κυματοδηγοί) τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι παρουσιάζουν τεράστια ανοχή στη μίμηση ή στην πρόβλεψη των χαρακτηριστικών τους. Αυτές οι διατάξεις θα μπορούν να ενσωματωθούν στις φορετές συσκευές και έτσι με χρήση απλών μετρητικών στοιχείων, όπως είναι ο φωτισμός και η κάμερα (smartphone-smartwatch), να παράγεται μια μοναδική απόκριση, η οποία θα είναι το αποτέλεσμα μιας μη αντιγράψιμης, μη προβλέψιμης δομής (PUF-εξοπλισμού) και των βιομετρικών του χειριστή. Οι βέλτιστες δομές υλικού, θα αξιολογηθούν ως προς την αντοχή τους σε επιθέσεις φυσικής μίμησης και πρόβλεψης των αποκρίσεων τους, ενώ θα διασφαλιστεί η σταθερότητα της εξόδου τους συναρτήσει του χρόνου χρήσης, αλλά και ως προς περιβαλλοντολογικές συνθήκες (διάχυτος φωτισμός, θερμοκρασία κ.λπ). Για τη βελτιστοποίηση του συστήματος θα αναπτυχθούν ειδικοί αλγόριθμοι χαμηλού υπολογιστικού κόστους για την επεξεργασία των οπτικών μοτίβων που παράγουν τα PUF, οι οποίοι θα μπορούν να εκτελούνται απευθείας στα wearables (smart-watch-phone) και θα μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα για εσφαλμένη αυθεντικοποίηση χρήστη.

Παραδοτέο Π2.3: Πρωτόκολλα Αυθεντικοποίησης και Διατάξεις Φορετών Συσκευών και Χρηστών

Ενότητα Εργασίας 3 (ΕΕ3)

Εργασία 3.1: Σύστημα Λήψης Απόφασης Βασισμένο σε Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης (Υπεύθυνος: ΔΠΘ): Αρχικά θα μελετηθεί η σύντηξη των δεδομένων από διαφορετικές πηγές (εικόνα, αισθητηριακές μετρήσεις, κλπ), έτσι ώστε η τεχνική μηχανικής μάθησης να λαμβάνει υπόψη την πληροφορία που προκύπτει από τους διάφορους αισθητήρες σε ένα κοινό χώρο απεικόνισης χαρακτηριστικών. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί η κατάλληλη Τεχνική Μηχανικής Μάθησης, για την αναγνώριση και ταξινόμηση του συμβάντος, ώστε να οδηγεί στη λήψη απόφασης. Θεωρώντας την παραπάνω προσέγγιση, τα νευρωνικά δίκτυα βαθιάς μάθησης προσφέρονται ως κατάλληλα εργαλεία για την εκμάθηση μοντέλων από πολυτροπικά δεδομένα, λόγω της πλαστικότητας στην αρχιτεκτονική τους και των ιδιοτήτων τους. Τα δίκτυα αυτά αν συνδυαστούν με τεχνικές ενισχυτικής μάθησης, οδηγούν στη δημιουργία  αποδοτικότερων μοντέλων μηχανικής μάθησης.

Παραδοτέο Π3.1: Πρώτη Έκδοση Συστήματος Λήψης Απόφασης

Εργασία 3.2: Δημιουργία μιας Βάσης Γνώσης για την Υποστήριξη του Συστήματος Λήψης Απόφασης (Υπεύθυνος: ΔΠΘ): Η συλλογή, η αποθήκευση, και η διατήρηση των δεδομένων σε μία βάση γνώσης έχει διττή σημασία. Πρώτον, η συνεχής συλλογή δεδομένων και ο χαρακτηρισμός των αντίστοιχων συμβάντων, ωθούν το σύστημα στην ακριβέστερη εκμάθηση της λειτουργίας ταξινόμησης. Δεύτερον, η χρήση ενός ιστορικού λήψης αποφάσεων οδηγεί τον χρήστη στη καλύτερη και ασφαλέστερη διαχείριση και πρόβλεψη μελλοντικών συμβάντων. Επομένως, η δημιουργία και η ανάπτυξη μιας βάσης γνώσης είναι καίρια τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της μεθόδου ταξινόμησης των συμβάντων όσο και για την κατάλληλη υποστήριξη των χρηστών στη λήψη μελλοντικών αποφάσεων. Ένα κατάλληλο εργαλείο παράστασης γνώσης είναι οι οντολογίες, αφού παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με το περιβάλλον για διεργασίες ή αντικείμενα. Οι οντολογίες βοηθούν στην αναπαράσταση γνώσης που αφορούν στο περιβάλλον, στα γεγονότα και στις δράσεις και παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης στήριξης και λήψης αποφάσεων. Σε αυτή την ενότητα θα μελετηθεί, θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί κατάλληλη βάση γνώσης βασισμένη σε οντολογίες.

Παραδοτέο Π3.2: Δεύτερη Έκδοση Συστήματος Λήψης Απόφασης

Εργασία 3.3: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μηχανισμών Ασφάλειας Συστήματος και Προστασίας της Ιδιωτικότητας (Υπεύθυνος: ΠΑ-ΕΣΥΕ): Λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας των προτεινόμενων εφαρμογών, θα πραγματοποιηθεί μία ανάλυση των ευπαθειών και των κινδύνων ασφαλείας λαμβάνοντες υπόψη τόσο τους διαφορετικούς τύπους υποδομών πάνω στις οποίες θα λειτουργούν οι εφαρμογές, όσο και τις λειτουργικές απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης θα αποτυπωθεί στο παραδοτέο 3.3. Λαμβάνοντας υπόψη τις ευπάθειες και τους δυνητικούς κινδύνους, θα διεξαχθεί μια εκτίμηση αντικτύπου ιδιωτικότητας και θα καταρτιστεί το σχέδιο συμμόρφωσης των εφαρμογών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η εκτίμηση και το σχέδιο συμμόρφωσης θα αποτυπωθούν μαζί με τα ενδεικτικά εργαλεία ασφάλειας που δυνητικά μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ασφάλειας και ιδιωτικότητας στο παραδοτέο 3.4, το οποίο θα συνοδεύεται και με το αντίστοιχο λογισμικό που εν τέλει θα υλοποιηθεί για την ικανοποίηση των προαναφερθέντων μη-λειτουργικών απαιτήσεων.

Παραδοτέο Π3.3: Ανάλυση Ευπαθειών και Κινδύνων Ασφαλείας

Παραδοτέο Π3.4: Εργαλεία Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Ενότητα Εργασίας 4 (ΕΕ4)

Εργασία 4.1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος G-Safe (Υπεύθυνος: SenseWorks): Το σύστημα θα υποστηρίζει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μέσω της, σε πραγματικό χρόνο, επεξεργασίας των δεδομένων που θα λαμβάνονται από το B-Safe μέσω του υποσυστήματος επεξεργασίας και λήψης απόφασης. Θα αναπτυχθούν κανόνες, ώστε να υποστηρίζονται επιχειρησιακές ανάγκες (όπως εντοπισμό σημείων που ελέγχονται ελλιπώς, αποδείξεις σε περιπτώσεις διεκδικήσεων κ.λπ.) με μοναδικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων. Το σύστημα G-Safe θα διασυνδεθεί με το υποσύστημα επεξεργασίας και λήψης απόφασης (ΕΕ3) και θα ελεγχθεί διεξοδικά.

Παραδοτέο Π4.1: Πρώτη Έκδοση Συστημάτων GSafe και CCAssist

Εργασία 4.2: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής CC-Assist (Υπεύθυνος: Intellia): Η εφαρμογή CC-Assist εστιάζει στην υποστήριξη των χρηστών οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο ελέγχου. Συγκεκριμένα, μέσω διαισθητικών διεπαφών μικτής πραγματικότητας και κατάλληλου εξοπλισμού (Microsoft HoloLens) θα προσφέρεται η δυνατότητα επίβλεψης όλης της συγκεντρωμένης πληροφορίας από το πεδίο ως μία Mash-up εφαρμογή. Οι χρήστες θα μπορούν να επιλέξουν τα σημεία και τις περιοχές ενδιαφέροντος εστιάζοντας στην αντίστοιχη πληροφορία. Παράλληλα, θα προσφέρεται η δυνατότητα οπτικής και ακουστικής υπέρθεσης πληροφοριών σε χάρτη (π.χ., χρήση Mapbox σε περιβάλλον Μικτής Πραγματικότητας) με σκοπό τη βελτιστοποίηση του επιπέδου επίγνωσης της τρέχουσας κατάστασης που λαμβάνει χώρα στο πεδίο από τους χρήστες του κέντρου ελέγχου. Και σε αυτή την περίπτωση θα διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης ειδικών εργαλείων παράλληλης ανάπτυξης λογισμικού σε πολλαπλές πλατφόρμες (Unity 3D, Vuforia, Unreal) ώστε να μεγιστοποιηθεί o αριθμός των υποστηριζόμενων συσκευών. Τέλος,, θα γίνει η διασύνδεση των εφαρμογών (ΕΕ2) και των υποσυστημάτων επεξεργασίας και λήψης απόφασης (ΕΕ3) με τα υποσυστήματα του ψηφιακού κέντρου ελέγχου υπό την επίβλεψη της Διαχειριστικής Πλατφόρμας.

Παραδοτέο Π4.2 Δεύτερη Έκδοση Συστημάτων G-Safe και CC-Assist

Ενότητα Εργασίας 5 (ΕΕ5)

Εργασία 5.1: Πιλοτική Λειτουργία (Υπεύθυνος: ESA): Το σύστημα θα  δοκιμαστεί με πραγματικούς χρήστες κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας. Όλες οι δοκιμές θα γίνουν με σεβασμό στην σωστή αναπαράσταση της επιστημονικής γνώσης και σεβασμό στους συμμετέχοντες. Για να εξασφαλιστεί αυτό, η ESA θα προετοιμάσει ένα πρωτόκολλο πιλοτικής λειτουργίας.

Παραδοτέο Π5.1: Αναφορά Πιλοτικής Λειτουργίας

Εργασία 5.2: Αξιολόγηση (Υπεύθυνος: ΠΑ-ΕΣΥΕ): Στόχος της αξιολόγησης είναι να διαπιστωθεί αν οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά επιτεύχθηκαν και σε πιο βαθμό. Θα χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία που περιγράφηκε στην ΕΕ1 ώστε να καταγραφούν τα αποτελέσματα και να μελετηθεί η χρηστικότητα του συστήματος. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει: (α)Τεχνική αξιολόγηση η οποία θα εστιάσει στην αξιολόγηση των τεχνικών πτυχών του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων, της επεκτασιμότητας, της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της χρηστικότητας, (β) Κοινωνική αξιολόγηση η οποίαθα έχει στόχο την αξιολόγηση της καινοτομίας που εφαρμόστηκε σε σχέση με την εμπλεκόμενη ομάδα-στόχο. Τα αποτελέσματα αυτά θα προκύψουν από επιστημονικές μεθοδολογίες και συνεντεύξεις με όλους τους εμπλεκόμενους.

Παραδοτέο Π5.2:Αναφορά Αξιολόγησης

Εργασία 5.3: Προετοιμασία φακέλου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και διάχυση αποτελεσμάτων (Υπεύθυνος: ΕSΑ): Θα συνταχθεί και θα υποβληθεί μια λεπτομερής τεχνική περιγραφή του συστήματος (ή τμημάτων αυτού)  για την εξασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν, σε γραφείο ευρεσιτεχνιών από το διαχειριστή καινοτομίας του έργου. Θα πραγματοποιηθούν ενέργειες διάδοσης με τη συμβολή της ESA, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης στην Ελλάδα σήμερα. Ως μέσο δημοσιότητας προτείνεται η δημιουργία ιστοσελίδας, αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποστολή άρθρων προς δημοσίευση στον τύπο και σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά και διοργάνωση μιας ημερίδας παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου.

Παραδοτέο Π5.3: Αναφορά Πιλοτικής Λειτουργίας

Παραδοτέο Π5.4: Δημοσίευση Αποτελεσμάτων

Παραδοτέο Π5.5: Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων

Ενότητα Εργασίας 6 (ΕΕ6)

Εργασία 6.1: Μελέτη σκοπιμότητας (Υπεύθυνος: SenseWorks). Θα ανατεθεί σε κατάλληλο εξωτερικό φορέα που θα αναλάβει να υλοποιήσει την προβλεπόμενη μελέτη σκοπιμότητας. Ειδικότερα, θα εστιάσουμε στην αξιολόγηση και ανάλυση της καινοτομίας του έργου, της αγοράς στην οποία απευθύνεται, την αποκάλυψη κατά τρόπο αντικειμενικό των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών του, των ευκαιριών που προκύπτουν από αυτό, καθώς και των προοπτικών επιτυχίας του. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της αγοράς στόχου, και την επεξεργασία πρότασης κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και πλάνου βιωσιμότητας.

Παραδοτέο Π6.1: Μελέτη Σκοπιμότητας

Ενότητα Εργασίας 7 (ΕΕ7)

Εργασία 7.1: Συμμετοχή σε Εκθέσεις (Υπεύθυνος: Intellia). Οι ΜΜΕ του έργου (SenseWorks και Intellia) θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ή  σε αντίστοιχη έκθεση τεχνολογίας με περίπτερο με σκοπό να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου.

Παραδοτέο Π7.1: Συμμετοχή σε Εμπορική Έκθεση