1. Μελέτη και ανάπτυξη αλγορίθμων τεχνητής μάθησης για την παραγωγή μεταδεδομένων σχετικών με τις ανάγκες της επιχειρησιακής λειτουργίας του κέντρου ελέγχου. Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν αλγόριθμοι τόσο για τη δημιουργία και αποθήκευση γνώσης σε μια βάση γνώσης όσο για την σε πραγματικό χρόνο κατηγοριοποίηση των δεδομένων που θα λαμβάνονται από τις περιφερειακές συσκευές.

2. Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός πολυ-παραμετρικού πιθανοτικού συστήματος λήψης απόφασης που θα κάνει χρήση των αλγορίθμων και της βάσης γνώσης του ΕρΣ1.

3. Αμφίδρομη αυθεντικοποίηση του συνδυασμού φυσικού προσώπου (φύλακας) και του εγκεκριμένου εξοπλισμού από το κεντρικό σύστημα μέσα από τη χρήση μικροποιημένων οπτικών μη κλωνοποιήσιμων μονόδρομων συναρτήσεων (optical physical unclonable function- οPUF).

4. Εφαρμογή κρυπτογραφικών τεχνικών χαμηλής υπολογιστικής ισχύος μεταξύ των φυλάκων και του κέντρου λήψης αποφάσεων μέσω χρήσης ασφαλούς μη κλωνοποιήσιμου υλικού.

5. Μελέτη και παραμετροποίηση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας φορετών συσκευών με το κέντρο ελέγχου και τους εξυπηρετητές επεξεργασίας μέσω των διεπαφών τύπου WiFi και QR-codes. Τα πρωτόκολλα αυτά θα κάνουν χρήση συνδυαστικών πολυ-παραμετρικών τεχνικών αυθεντικοποίησης.

6. Μεθοδολογίες διασφάλισης της ιδιωτικότητας της πληροφορίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) για τους χρήστες (φύλακες) και τους εργοδότες.