Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 και είναι ένα από τα νεότερα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Σήμερα, έχοντας ολοκληρώσει τη δεύτερη φάση ανάπτυξής του με δεκαοκτώ (18) Ακαδημαϊκά Τμήματα, περισσότερα από σαράντα (40) Μεταπτυχιακά Προγράμματα και δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΤΜΠΕ) είναι ένα από τα πρωτοποριακά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί για να προσφέρει μαθήματα υψηλής ποιότητας, μέσα σε ένα δημιουργικό περιβάλλον, με έμφαση στη σύνδεση των σπουδών με την πρακτική εφαρμογή και την έρευνα. Το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών (ΕΣΥΕ – http://ccsl.icsd.aegean.gr) εντάσσεται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αιγαίου που εδρεύει στο Καρλόβασι Σάμου (ΠΔ 319 Τεύχος Α, ΦΕΚ 304, 31/12/1999) και επιδιώκει συνεχώς νέες συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην περιοχή των Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Συστημάτων Υπολογιστών, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η τρέχουσα ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα των μελών του ΕΣΥΕ είναι καλά ισορροπημένη μεταξύ θεωρίας και πράξης, και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πεδίων των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας του και ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, τα μέλη της ομάδας συμμετείχαν σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών/εθνικών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων αποκτώντας έτσι εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση σε τομείς αιχμής. Με βάση αυτές τις γνώσεις, το ΕΣΥΕ είναι σε θέση να προσφέρει καινοτόμες λύσεις στην ανάπτυξη και υλοποίηση διαφόρων συνιστωσών των υποδομών ΤΠΕ, οι οποίες απαιτούνται για την αποτελεσματική παροχή μελλοντικών υπηρεσιών ψηφιακής διασύνδεσης.

Η στρατηγική του εργαστηρίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αξιοποίηση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων στις ασύρματες, κινητές, δορυφορικές και εναέριες τηλεπικοινωνίες, στις ενσύρματες και ασύρματες οπτικές επικοινωνίες, ασφάλεια στο φυσικό επίπεδο και στο επίπεδο υλισμικού, στα δίκτυα επικοινωνιών, στα γνωσιακά ραδιοσυστήματα, στον σχεδιασμό ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων, στις τεχνολογίες διαδικτύου και παγκόσμιου ιστού, διάχυτες αρχιτεκτονικές συστημάτων υπολογιστών, καθώς και στην ασφάλεια επικοινωνιών, την ιδιωτικότητα και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική του ΕΣΥΕ περιλαμβάνει την αξιοποίηση των αρχιτεκτονικών των ασύρματων δικτύων και διαδικτυακών τεχνολογιών για την παραγωγή καινοτόμων αποτελεσμάτων και την ενσωμάτωση σύγχρονων υπηρεσιών, καθώς και σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνικών μετάδοσης, δρομολόγησης και εξυπηρέτησης εφαρμογών. Ταυτόχρονα, το ΕΣΥΕ επικεντρώνεται στρατηγικά σε έρευνα για τη μετάβαση στη νέα εποχή ασύρματων και κινητών δικτύων νέας γενιάς (5G – 6G), σε τεχνικές εξοικονόμησης φάσματος, διαλειτουργικότητας ετερογενών δικτύων, υπολογιστική νέφους, αξιοπιστίας και διαχείρισης πόρων σε ασύρματα δίκτυα, καθώς και τεχνολογίες διαδικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ), καθώς και σε αποδοτικά συστήματα υλικού για γρήγορη επεξεργασία σημάτων και εικόνων. Μέχρι στιγμής, η έρευνα του ΕΣΥΕ έχει αποδώσει πάνω από 250 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, πάνω από 500 δημοσιεύσεις σε συνέδρια με κριτές και πάνω από 30 κεφάλαια σε βιβλία.

Τα πεδία έρευνας και παροχής υπηρεσιών του ΕΣΥΕ είναι:

 • Μετρήσεις και μελέτες μη ιοντίζουσας Η/Μ ακτινοβολίας
 • Χαρακτηρισμός καναλιών, μοντέλα διάδοσης και μοντελοποίηση ασύρματων συστημάτων
 • Διαχείριση πόρων σε κυψελωτά συνεργατικά δίκτυα
 • Γνωσιακά συστήματα
 • Δίκτυα και υπηρεσίες επόμενης γενιάς με γνώση της κατανάλωσης ενέργειας
 • Ασύρματα, κινητά και δορυφορικά συνεργατικά συστήματα
 • Ολοκλήρωση ετερογενών τεχνολογιών
 • SDN / NFV / Υπολογιστική νέφους
 • Σχεδιασμός και προγραμματισμός διάχυτων υπολογιστικών συστημάτων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση νευρομορφικών οπτικών υπολογιστικών συστημάτων
 • Σχεδιασμός ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων
 • Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
 • Σχεδιασμός Φωτονικών και οπτικών υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και διατάξεων
 • Ασφάλεια σε εικονικά περιβάλλοντα
 • Ασφάλεια σε φυσικό επίπεδο για ευρυζωνικά δίκτυα και ΙοΤ
 • Τεχνικές προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων
 • Συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών και ιχνηλάτηση
 • Συστήματα και εφαρμογές IoT

Περισσότερες πληροφορίες στο https://icsd.aegean.gr/