Κάθε δημόσια ή ιδιωτική υποδομή που έχει κεντρικό ρόλο στην οικονομία και στην κοινωνία μιας χώρας και η απώλεια της οποίας θα έθετε σε κίνδυνο το κοινωνικό σύνολο ορίζεται ως κρίσιμη υποδομή.Σε αυτές τις υποδομές, το προσωπικό ασφαλείας το οποίο βρίσκεται στο πεδίο πρέπει να έχει διαθέσιμη την αναγκαία πληροφορία για τη διαχείριση περιστατικών, αλλά, ταυτόχρονα, και τη δική του προστασία. Από την άλλη πλευρά, οι χειριστές του κέντρου ελέγχου συχνά καλούνται να διαχειριστούν μεγάλο όγκο πληροφορίας και να ενεργήσουν εκτελώντας παράλληλα πολλαπλές και ετερόκλητες διαδικασίες.

Είναι φανερό ότι η παρουσία ενός συστήματος λήψης απόφασης που θα χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που θα επεξεργάζεται πολλαπλές ροές δεδομένων από τους χώρους φύλαξης, όπως για παράδειγμα βίντεο από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης που ήδη είναι εγκατεστημένα, καθιστά αποτελεσματικότερη τη διαχείριση σοβαρών περιστατικών που λαμβάνουν χώρα στις κρίσιμες υποδομές αλλά και τη λήψη αποφάσεων από τον χειριστή.

Επιπρόσθετα, εισάγοντας τεχνολογίες φορετών συσκευών που θα συλλέγουν και θα μεταδίδουν, προς το σύστημα λήψης απόφασης, δεδομένα υγείας του κάθε φύλακα με στόχο, πέραν της απλής καταγραφής και παρακολούθησης ενδείξεων υγείας από τους χειριστές του κέντρου, να ενημερώνονται για διάφορα θέματα που θα τους βοηθούν να ανταπεξέλθουν διάφορες καταστάσεις. Βέβαια η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, και συγκεκριμένα των δεδομένων υγείας, θα γίνεται προστατεύοντας την ιδιωτικότητα των χρηστών και σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR). Το αποτέλεσμα μεγιστοποιείται με τη χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας καθώς μέσω αυτών το σύστημα λήψης απόφασης θα μπορεί να παρέχει άμεσα στο πεδίο αλλά και στο κέντρο την απαραίτητη πληροφορία για την διαχείριση των περιστατικών αλλά και θα είναι δυνατή η λήψη βίντεο από το χώρο που συμβαίνει το περιστατικό το οποίο θα βελτιώνει την οπτική του περιστατικού στους χειριστές του κέντρου.

Το SafeIT ολοκληρώνει τις παραπάνω τεχνολογίες σε ένα σύστημα του οποίου η ασφάλεια ενισχύεται με τη χρήση πρωτοποριακών τεχνικών ασφάλειας οι οποίες θα συνδυάζουν πολύ-παραμετρική αυθεντικοποίηση, όπως η χρήση βιομετρικών στοιχείων, με στοιχεία του εξοπλισμού τα οποία όμως θα είναι ανθεκτικά στη φυσική κλωνοποίηση, δηλαδή θα παρουσιάζουν κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες που θα τα καθιστούν μοναδικά.

Στα πλαίσια του έργου εξάγονται σενάρια χρήσης του SafeIT για τη λιμενική εγκατάσταση της Πρέβεζας και τίθενται οι λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις των χρηστών από τα υποσυστήματα και τις εφαρμογές του SafeIT με βάση τα σενάρια αυτά. Για κάθε περιστατικό εξάγονται τα απαραίτητα datasets για το σχεδιασμό και την εκπαίδευση των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης που θα συνθέσουν το σύστημα λήψης απόφασης που θα διαχειριστεί τα επιλεχθέντα περιστατικά αλλά και παρόμοια περιστατικά σε πραγματικό χρόνο. Κάθε φορά που θα προκύπτει στο μέλλον ένα νέο σενάριο θα εξάγονται οι απαιτήσεις (λειτουργικές και μη λειτουργικές) του σεναρίου καθώς και τα datasets είτε για την εκπαίδευση νέου αλγορίθμου ο οποίος στη συνέχεια θα ενσωματώνεται στο σύστημα λήψης απόφασης του SafeIT, είτε, όποτε αυτό είναι εφικτό για την επανεκπαίδευση των υπαρχόντων αλγορίθμων.

Με την υιοθέτηση ενός κατάλληλου μοντέλου δεδομένων από το σύστημα θα είναι δυνατή η προσθήκη νέων αλγορίθμων λήψης απόφασης και η υποστήριξη διαχείρισης νέων περιστατικών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το σύστημα θα είναι επεκτάσιμο και για τη διαχείριση οποιουδήποτε άλλου σεναρίου καθώς οι υπηρεσίες επαυξημένης πραγματικότητας, αυθεντικοποίησης και λήψης δεδομένων υγείας είναι σταθερές και ανεξάρτητες από το σύστημα λήψης απόφασης.